ยุทธศาสตร์และแผน

ยุทธศาสตร์และแผน

รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งระบบ ทั้งในลักษณะ Top-Down และ Bottom-Up” จึงนำยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ มารวมไว้

กรุณาเลือกปี พ.ศ.