ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย admin   
Wednesday, 09 November 2011

 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาพัฒนาบุคคลากรในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณและบริหารพัสดุของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 24 -25 พฤษภาคม 2555  ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

 

 การเตรียมการชี้แจงตอ อ.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ 

 

ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2554 

 

การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและกรอบแนวทางการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2556 

 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

 

- การประชุมเจ้าหน้าที่ OSM

 

- การประชุมสัมมนาติดตามการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด

 

- การสัมนาเสริมสร้างสมรรถนะของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

 

- เอกสารประกอบ เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554

 

GIS ลำปาง มท. และวท. 

 

ข้อมูลแผนฯ ของภาคเอกชนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 

- เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างขีดความสารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภายใต้

 

- ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ

 

เอกสารประกอบการประชุม เมื่อวันที่ 8 - 10  สิงหาคม 2554 ณโรงแรมรามา การ์เก้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. (เอกสารเพิ่มเติม) 

 

เอกสารประกอบการประชุม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ณโรงแรมรามา การ์เก้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กมท. 

 

เอกสารประกอบ เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัด เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมแม็กซ์ ห้วยขวาง กทม

 

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้ประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2554 และได้เห็นชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑ์การกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสารประกอบ) 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2554 วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2554 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554  

 

เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างขีดความสารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลฯ วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2554 

 

เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพแผนและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร(เอกสารวันที่ 30 พ.ค. 54)     (เอกสารวันที่ 31 พ.ค.54)   

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มท. กับ วท. เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 26 -27 พฤษภาคม 2554 (เอกสารประกอบ)

 

 สรุปผลการประชุมสัมมนา"เสริมสร้างสมรรถนะภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด"(กรอ....รู้ทัน รู้คิด ใกล้ชิด..AEC) 

 

รายงานการประชุม ก.น.จ. ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 

 

เปรียบเทียบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดเดิมกับแผนที่มีการทบทวนใหม่(เฉพาะวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์) 

 

ประเภทของสาขาโครงการไทยเข้มแข็ง    

 

ขอให้จังหวัดตรวจสอบ รายชื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 23 November 2012 )
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

Povince & Clester Bencharking

 

http://www.pad.moi.go.th/images/stories/DATA2018/Apil2018/78.jpg

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ