ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
โครงการ กฟย. 55 พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย admin   
Wednesday, 16 May 2012

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0212.2/ว 8 ลงวันที่ 2 มกราคม 2556 เรื่อง การรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (120,000 ล้านบาท)    

เอกสารแนบ (ไฟล์ Excel)

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 2259 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 รายงานการติดตามแผนงาน/โครงการ ตามกำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ จากระบบ GFMIS และระบบ PFMS- FRP  ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ค. 55 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.2/ ว 2212 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การดำเนินโครงการสัมนาพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณและบริหารการพัสดุของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(เพิ่มเติม)    

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ ว2145 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ (pad.moi.go.th) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด   

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 2157 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เรื่อง เตรียมการตรวจติดตามจากคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

 

โทรสารในราชการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 2110 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ขอให้จังหวัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุกทกภัยอย่างเร่งด่วน 

 

โทรสารในราชการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 2101 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 ขอให้จังหวัดดำเนินการลงข้อมูล กฟย. ลงในระบบ ของสำนักงบประมาณ ภายในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 11.00 น.    หากมีปัญหา และข้อขัดข้องในการบันทึกข้อมูล :-ติดต่อผู้ดูแลระบบของสำนักงบประมาณ ได้ที่หมายเลข 0808012002

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 2081 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การเสนอโครงการบริหารจัดการน้ำและอุกทภัย (เงินกู้ 350,000 ล้านบาท)

1. บัญชีโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามข้อเสนอของจังหวัด ซึ่ง กฟย. ครั้งที่ 3/2555 ให้เห็นความเห็นชอบ และคณะรัฐมนตรีมีมติให้นำเสนอ กบอ.

2.บัญชีโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามข้อเสนอของจังหวัด ซึ่ง กฟย. ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 มีมติให้นำเสนอ กบอ.

3. โครงการที่จังหวัดเสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการน้ำ และ มท.ได้ส่งให้ กยน./กบอ. พิจารณา ก่อนมติคณะรัฐมนตรี 24 เมษายน 2555

 

โทรสารกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0212.1/826 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู เยียวยา และป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างบูรณาการ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ 0212.1/ว 2007 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมธิการติดตามการบริหารงบประมาณ

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0212.1/ว2011 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การประชุมปฏิบัติการเพื่อเร่งรัดการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและผลการดำเนินโครงการผ่านช่องทาง GFMIS Web Online ของกรมบัญชีกลาง และการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันการเสียหายอย่างบูรณาการ

 

เอกสารสัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินการนำเข้าข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด วันที่ 2 และ 3 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วย เอกสารผู้แทน ศสช. ผู้แทนจังหวัดนครพนม และผู้แทน ศสส.สป.มท. 

 

การ Mapping ข้อมูลงบประมาณปี 2555 เพื่อชดใช้งบประมารปี พ.ศ.2554 พลางก่อน ให้ส่งแผ่น CD ข้อมูลการ Mapping ให้สำนักบริหารการรับ-จ่ายภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โดยด่วน ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 

 

โทรสารราชการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1983 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เรื่อง แจ้งยืนยันโครงการที่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา โดยจัดส่งเอกสารหลักฐานมายัง มท. ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.30 น.  

 

มติ ครม. วันที่ 10 เมษายน 2555 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล ที่ นร 0506/ว 107 เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ลงวันที่ 17 เมษายน 2555 

 

การประชุมผ่านทางจอภาพ วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1662 ลงวันที่ 19 เมษายน 2555 เรื่อง ระบบติดตามความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 1691 ลงวันที่ 19 เมษายน 2555 เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย (ระยะเร่งด่วนและยั่งยืน)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1629 ลงวันที่ 17 เมษายน 2555 เรื่อง แผนงาน/โครงการ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านความเห็นชอบจาก กฟย.     (บัญชีโครงการ)

 

 

 

หนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1611 ลงวันที่ 12 เมษายน 2555 เรื่อง การเสนอโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากร

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 1581 ลงวันที่ 10 เมษายน 2555 เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่ 8 จังหวัด การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2555 

 

โทรสารด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1ว/986 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555 เรื่อง การจัดทำข้อมูลแผนงานการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุทกภัย (กยน.)     (แบบฟอร์มและแผนที่)

 

โครงการ บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  ABC (จังหวัด) 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1375 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555 เรื่องขอให้จังหวัดรายงานความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายเงินฌโครงการภายใต้งบกลาง       แบบฟอร์ม

 

โทรสารกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0212.18 ว 709 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ขอให้จังหวัดจัดทำเอกสารโครงการ แบบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง และรายละเอียดประกอบให้พร้อมเพื่อจัดทำเป็นคำของบประมาณ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 12.00 น. 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน 

 

 เอกสารประกอบการ Workshop การติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของนายกรัฐมนตรี

เอกสาร 1

เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

 

แผนการเดินทาง การติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555) 

 

การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในงาน/โครงการ ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 

โทรสารกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว518 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมการในการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของ นายกรัฐมนตรีั 

 

ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ ว 485 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การเตรียมการในการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร   

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ ว 484 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การดำเนินการเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ ว 3 ลงวันที่ 18 มกราคม 2554 เรื่อง ขอให้จังหวัดจัดทำรายละเอียดประมาณราคาภายในวันที่ 18 มกราคม 2554    

 

key ข้อมูลโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ตาม Link ของสำนักงบประมาณ    

 

บัญชีโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แยกรายจังหวัด) แก้ไขโครงการบางจังหวัด    

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว189 ลงวันที่ 17 มกราคม 2555 เรื่อง แผนงาน/โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว186 ลงวันที่ 17 มกราคม 2555 เรื่อง แผนงาน/โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดด้านฟื้นฟูคูณภาพชีวิต    (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 

 

 

การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลเพื่อมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการบูรณาการแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจัหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ร่วมกับส่วนราชการ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕    (กำหนดการ)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว๕๓๑๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต 

 

หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๓๓๑๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบกลางเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

 

บัญชีรายชื่อโครงการด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิตที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

(รายละเอียดประกอบการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)

 

การดำเนินการจัดหาพัสดุ์ในช่วงฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์อุทกภัย 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554   

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว5111 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554 เรื่อง แผนงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

         บัญชีรายชื่อจังหวัดพร้อมรายละเอียดโครงการและงบประมาณ

 

กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 

" การให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย " รายละเอียด 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว5019 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2554 เรื่อง การมอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (ตามบัญชีแนบท้าย

 

 

แจ้งจังหวัดที่ประสบอุทกภัย 36 จังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (VDO Conference) ในวันจันทร์ที่ 12 ธ.ค.54 เวลา 09.00 น.

 

บัญชีโครงการของ23จังหวัดที่ร่วมประชุม Conference วันที่ 12 ธันวาคม เวลา 09.00 น.

 

 

บัญชีโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และแบบฟอร์มสำนักงบประมาณ (เพิ่มเติม)     ขอให้ส่งข้อมูลที่  มท.    และ fax 02-2219200  และส่งข้อมูลไปที่สำนักงบประมาณ urgent   ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2554 เวลา 12.00 น.

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ ว 4994 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เรื่อง การเตียมระบบประชุมทางไกลสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี จังหวัดตามเอกสารแนบ

 

เรื่อง การเตรียมการชี้แจงแผนงาน/โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัด (เพิ่มเติม)

 

 

เรื่อง การเตรียมการชี้แจงแผนงาน/โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัด   (เอกสารแนบ) (รายละเอียดโครงการ)

 

การจัดทำรายละเอียดโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม (เอกสารแนบ) 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 12722 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เรื่อง แผนงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน  

                                   โครงการที่คาดว่าจะซ้ำซ้อน 

 

หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการเพื่อจัดลำดับความสำคัญและตรวจสอบความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย  (เอกสาร แบบฟอร์ม) 

 

 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการบูรณาการแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร่วมกับส่วนราชการ (23/11/2554)   

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0220/ว 4670 ลงวันที่ 21 พฤสจิกายน 2554 เรื่อง ขอรับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal 

 

ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2554 ของ สป.มท. 

 

หนังสือ ก.น.จ.  ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.) 1209/ว 25 เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการบูรณาการแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2556 ร่วมกับส่วนราชการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 

 

โทรสารในราชกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0212.1/ว 4623 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4589 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ ว 4546 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 

 

 

การจัดทำแผนงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยี่ยวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ ว 4498 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4482 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การจัดทำแผนงานฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด   (เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานผื้นฟูและเยี่ยวยาผู้ประสบภัยหลังน้ำลด) (คำสั่งกระทรวงมหาดไทย) (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี)

 

โทรสารในราชการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ ศปภ./มท./ว 227 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 

 

โทรสารในราชการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ ศปภ./มท./ว 242 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 22 October 2013 )
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

Povince & Clester Bencharking

 

http://www.pad.moi.go.th/images/stories/DATA2018/Apil2018/78.jpg

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ