ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย admin   
Wednesday, 30 May 2012

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว4228 ลงวันที่ 10 กันยายน 2555 เรื่องโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้โปรแกรมประเมินผลข้อมูลบัญชีครัวเรือน "โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC"  

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.3/ว4059 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนิงาน โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC และลงนามในบันทึกข้อตกลงในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center:ROC ) 

 

โปรแกรมประมวลผลข้อมูลบัญชีครัวเรือนและแบบบันทึกบัญชีครัวเรือน ของโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC เอกสาร 1 เอกสาร 2

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0212.1/ว4201 ลงวันที่ 6 กันยายน 2555 เรื่อง โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC   (เอกสารแนบ)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3824 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เรื่อง การติดตามสนับสนุนโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC
แบบสอบถามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC

 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ของจังหวัด   

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3259 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เรื่อง โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 3259 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เรื่อง โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 3207 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2335 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เรื่อง โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC 

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 1765 ลงวันที่ 23 เมษษยน 2555 เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจง "โครงการบำบักทุกข์ บำรุงสุขสุข แบบ ABC" 

 

"โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC"  

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1569 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจง "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC" บัญชีแนบท้าย 14 จังหวัด 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1569 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจง "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC" บัญชีแนบท้าย 25 จังหวัด 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1569 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจง "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC" บัญชีแนบท้าย 20 จังหวัด  

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1569 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจง "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC" บัญชีแนบท้าย 17 จังหวัด 

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 1231 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555 เรื่องโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 19 October 2017 )
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

Povince & Clester Bencharking

 

http://www.pad.moi.go.th/images/stories/DATA2018/Apil2018/78.jpg

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ