ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
แผนครับ พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย admin   
Tuesday, 22 October 2013

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/3820 ลงวันที่ 20 กันยายน 2556 เรื่อง มติเห็นชอบผ่อนผันขยายเวลาการก่อหนี้และปรับแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่่ายงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ          พ.ศ.2556    (เอกสารประกอบ)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว3810 ลงวันที่ 20 กันยายน 2556 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ภายใต้มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

สรุปผลการประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

 

ข้อมูลประกอบการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ ( สำหรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย )

 

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1209/ว8 เรื่อง แผนการประชุมเพื่อการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว3518 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เรื่อง กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ เป็นรายภาค จำนวน 4 ภาค    และกราฟภาพรวมตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด 76 จังหวัด

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 3499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เรื่อง ข้อสังเกตจากสำนักงบประมาณกรณีมีหลายจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูล ตามแบบ พป.1และพป.2 ในระบบสำนักงบประมาณ หากมีข้อสังสัยให้สอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนโดยด่วน     

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3477 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด รายงานข้อมูลการผ่อนผันการก่อหนี้ผูกผันและการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขา ก.น.จ. จำนวน 1 ชุด    

 

เอกสารประกอบการประชุม "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การบรรลุผลอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ  

 

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0212.1/ว3463 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เรื่อง การประชุมอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ ครั้งที่ 5/2556 ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 11.15 น. ณ ห้อง 501 (ชั้น 5) อาคารสำนักงาน ก.พ.ร.  

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 22 October 2013 )
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

Povince & Clester Bencharking

 

http://www.pad.moi.go.th/images/stories/DATA2018/Apil2018/78.jpg

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ