ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 58

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 2558

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
Coaching พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย admin   
Tuesday, 09 February 2016

 

 1. แนวทางการปฏิบัติราชการของคนมหาดไทย

 

2. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

 

3. การแก้ไขปัญหาหมอกควัน

    3.1 การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในช่วงวิกฤต 

 

4. โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อบรรเทาภัยแล้ง

 

5. ประชารัฐ

 

6. วิธีการบริหารและติดตามงานยุทธศาสตร์ในพื้นที่

 

7. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 

8. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

 

9. การแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

    9.1 การแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

 

10. วิธีการบรรยายสรุปที่ได้ใจความ

 

11. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

12. แนวทางปฏิบัติราชการ ของ ผวจ./ขรก.มท. 

 

13. คำแนะนำในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

 

14. การปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชนเพื่อผลของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสุราและการบังคับใช้กฎหมาย

 

16. มาตรการสร้างความปลอดภัยทางถนนและการควบคุมการจำหน่ายสุรา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 14 July 2016 )
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผลการประเมิน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ข้อมูลในการวางแผน

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ