ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
การมอบอำนาจ พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย admin   
Wednesday, 08 September 2010

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 774 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553 เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/01676 ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ความคืบหน้าแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด และการมอบหมายอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 07 July 2011 )
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

Povince & Clester Bencharking

 

http://www.pad.moi.go.th/images/stories/DATA2018/Apil2018/78.jpg

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ