ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข่าวสารน่ารู้
ข่าวประกาศ
เขียนโดย admin   
Friday, 28 August 2015

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว0262 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ 

            - แบบสำรวจโครงการฯ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว0140 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7718,7719,7721

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                 - เรียน หัวหน้าส่วนราชการภายนอก

                 - เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.

                 - เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 69 จังหวัด

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7720 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว7695 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

             - สิ่งที่ส่งมาด้วย

             - แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7671 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายชื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำหน้าที่เป็นผูู้บริหารวิทยาศาสตร์

จังหวัดระดับสูง (Provincial ChiefScience: PCSO)

          - แบบรายงานรายชื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

 

การกำหนดปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

           - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7642 ลงวันที่ 26

ธันวาคม 2561 เรื่อง การกำหนดปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการ

แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

           - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7641 ลงวันที่ 26

ธันวาคม 2561 เรื่อง การกำหนดปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการ

แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กรมในสังกัด มท)

            - ปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เอกสารแนบ)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7599 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว7540 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561

เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่

ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต

                 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7447 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่องกำหนด

การมอบอำนาจสำหรับการปฏิบัติราชการที่แตกต่างจากมาตรา 23(1) แห่งพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7180 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561

เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0212.1/7176 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย

             - แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0212.1/20709 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย

             - แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย

 

หนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 6953 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แบบสำรวจแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(มิติพื้นที่ภาค)

        - แบบสำรวจ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 7029 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ผลการพิจารณาการขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

       - กรณีเพื่อทราบ

       - กรณีเห็นชอบ

       - กรณีไม่เห็นชอบ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 6827 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี

 

หนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 7001 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 

เรื่อง งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

        - แบบรายงาน

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว 6913 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม

ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัด (PADME) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หัวหน้ากลุ่มจังหวัด) 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว 6912 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม

ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัด (PADME) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

 

เอกสารประกอบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล ชี้แจงแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ

กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0212.1/ว 8627 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นการปฏบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี 

  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว6849 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  

เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

        - สำเนาหนังสือ สศช.

        - แบบฟอร์มการพิจารณากลั่นกรองฯ 

 

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด

ที่ นร (ก.บ.ภ.) 1112/ว 7134 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวทางการกำหนด

กรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

หนังสือประทับตรา ที่ มท 0212.1/ว 6456 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

 เรื่อง ข้อมูลการกำหนดตำแหน่งการพัฒนาของส่วนราชการ (เพิ่มเติม) Positioning

- กระทรวงสาธารณสุข

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- กระทรวงกลาโหม 

 

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.บ.ภ.)

1112/ว6798 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การจัดทำแผนงานโครงการของกระทรวง

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

       -  ข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       -  แบบฟอร์มแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ในช่วงปี พ.ศ.2563-2565

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว6437 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง การจัดการอบรมการใช้เครื่องมือในการวางแผนระดับการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ในระดับพื้นที่

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว6119 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน

ของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

            - แบบรายงานการใช้งบประมาณฯ ในห้วงไตรมาสแรก 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 6302 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ข้อสั่งการตามผลการประชุมคณะกรรมาการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ

ในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2561 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว6301 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ผลการพิจารณาการขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6 

                        - กรณีเพื่อทราบ

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 6066 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

ด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2561

  

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 6065 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

       - แบบฟอร์มการขอปรับแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

       - แนวทางการปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนบูรณาการฯ

 

หนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว5707 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 

เรื่อง ข้อมูลตำแหน่งการพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัด 

       - ข้อมูลตำแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของกระทรวงที่กำหนดในพื้นที่จังหวัด

 

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด 

 

 

ที่ นร(ก.บ.ภ.) 1112/ว5886 เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวนและหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

            - แบบฟอร์ม (Excel)จ1-3 กจ1-3 

            - แบบฟอร์มการจัดทำแผน

            - แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการจังหวัดกลุ่มจังหวัด

            - แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามรายจ่าย

 

 

หนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว5353 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561

เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

เร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

             - แบบรายงาน

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว5337 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย

            - แนวคิดและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค

            - ประเด็นเพื่อการหารือ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว5338 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561

เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการ

พัฒนาภาค  

           - รายละเอียดโครงการฯ

           - กำหนดการ และกลุ่มเป้าหมาย

           - แบบตอบรับ

 

 

เอกสารประกอบการอบรม"จัดซื้อจัดจ้างฯ" เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2561 
           - การเตรียมการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ

           - การบริหารโครงการและงบประมาณ

           - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

              พ.ศ. 2560

 


หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว5096 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561

ผลการพิจารณาการขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5 

                        - กรณีเพื่อทราบ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว4826 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

เรื่อง การเตรียมการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ 2-3 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว4747 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการโอนทรัพย์สินคุณภาพดี

                  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว4748 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

 

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร(ก.บ.จ.)

1112/ว4907 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนปฏบัติราชการระจำปี

ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว4478 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(เรียน หัวหน้าส่วนราชการ) 

                 - แบบฟอร์มการขอใช้เงินเหลือจ่าย

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว4477 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

                 - แบบฟอร์มการขอใช้เงินเหลือจ่าย

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว4475 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการ) 

                 - กรณี รับทราบ

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว4474 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด)

                 - กรณี รับทราบ

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว4473 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เรียน อธิบดี

และหัวหน้าหน่วยรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย)

                 - แบบฟอร์มการขอใช้เงินเหลือจ่าย

 

 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

และการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

             -  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ.ก.บ.ภ วิชาการ)

             -  ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการบริหารฯ

                งบประมาณ พ.ศ.2562

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว4239 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการบริหาร

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

หนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3975 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

เรื่อง การประชุมชี้แจงงบประมาณปี พ.ศ.2562 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

และคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรบฯ 

 

 หนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว3870 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2561

แบบรายงาน

 

หนังสือประทับตรา ด่วนที่สุดที่ มท 0212.1/ว 3791 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

เรื่อง  แจ้งรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ของระบบ Benchmarking

 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการวัดระดับการพัฒนาภาค

กลุ่มจังหวัด และจังหวัด(Region cluster and Province Benchmarking) วันที่ 11 ก.ค. 61

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3676 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

เรื่อง การประชุมชี้แจงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการวัดระดับการพัฒนาภาค

กลุ่มจังหวัด และจังหวัด (Region, cluster and Province Benchmarking) 

 

เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล "การพัฒนาศักยภาพในการ

เชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุบสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด"

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3533 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

เรื่อง การประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมนาฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

       1. แนวทางการนำเสนอเพื่อชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ

       2. หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ

       3. แนวทางการพิจารณาคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ

       4. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 เฉพาะงบดำเนินงาน

           งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นจำแนกตามแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ 

       5. แบบฟอร์มชี้แจงคณะอนุฝึกอบรมฯ ปี62 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

       6. แบบฟอร์มชี้แจงคณะอนุฯครุภัณฑ์ ปี62 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

          

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3515 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ

เศรษฐกิจภายในประเทศ และแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

แบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4 

              - กรณี เพื่อทราบ 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3470 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561

เรื่อง ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริห่ารท้องถิ่น

และผู้แทนภาคเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3469 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561

เรื่อง ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น

และผู้แทนภาคเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3468 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561

เรื่อง แนวทางพัฒนางานวัฒนธรรมเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นใน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3339 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

เรื่อง การร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3271 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3265 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เรื่อง แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3177 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทศาสตร์เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด     ผลการดำนเนินการแบบรายงานฯ

 

เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน"การพัฒนาศักยภาพในการ

เชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด"

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

 

เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน "การพัฒนาศักยภาพในการ

เชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด"

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3022 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เรื่อง การจัดทำแผน และการบริหารงบประมาณ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3027 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

เร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   แบบฟอร์ม

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2995 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561

เรื่อง การเตรียมการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

        - สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0728/ว96 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

        - ขั้นตอน สนช.62

        - แนวทางการเตรียมความพร้อมปี 62

        - ตัวอย่างรูปเล่มแบบฟอร์ม กมธ.62

 

 หนังสือสำนักเลาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0405/ว260 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

เรื่อง รายงานมาตราการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2651

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยไตรมาส 2

  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 021.1/ว2626 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท0212.1/ว2502 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ปรับปรุงแนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      - แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ แผนงานบูรณาการ

         เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (มาตรา 58)

      - แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ แผนงานบูรณาการ

         ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (มาตรา 60)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท0212.1/ว2263 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังร่างแผนเชื่อมโยงการพัฒนาภาค และการพัฒนาบุคลากร

ด้สนการวางแผนยุทธศาสตร์

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2178 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่าย และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2155 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงกาตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ.2561

(ส่วนราชการสังกัด มท.)

                     - แบบรายงานผลการดำเนินงาน

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2156 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงกาตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ.2561 (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

                      - แบบรายงานผลการดำเนินงาน

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2157 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงกาตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ.2561 (หัวหน้าส่วนราชการ)

                      - แบบรายงานผลการดำเนินงาน

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2158 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงกาตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจำปี

งบประมาณ 2561 (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

                        - แบบรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                        - แบบรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.2/ว2009 ลงวันที่่ 17 เมษายน 2561

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานที่ดี (Best Practice) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.5/ว1904,1905 ลงวันที่ 9 เมษายน

2561 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด

              - แบบรายงานฯ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1929 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ

2561 ครั้งที่ 3 (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

                 - กรณีเพื่อทราบ

                 - กรณีเห็นชอบ

                 - กรณีไม่เห็นชอบ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1930 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ

2561 ครั้งที่ 3 (หัวหน้าส่วนราชการ)

                 - กรณีเพื่อทราบ

                 - กรณีเห็นชอบ

                 - กรณีไม่เห็นชอบ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/05671 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ

2561 ครั้งที่ 3 (ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค)

                 - กรณีเพื่อทราบ

                 - กรณีเห็นชอบ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1897 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561

เรื่อง การบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 15 January 2019 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 1 จาก 1
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

Povince & Clester Bencharking

 

http://www.pad.moi.go.th/images/stories/DATA2018/Apil2018/78.jpg

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

4459631

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ