ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข่าวสารน่ารู้
ข่าวประกาศ
เขียนโดย admin   
Friday, 28 August 2015

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/04209 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1451 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด)

                   - รายการที่ นรม. เห็นชอบ

                   - รายการที่ นรม. ไม่เห็นชอบ

                   - รายการที่ นรม. เพื่อทราบ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1452 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการ)

                   - รายการที่ นรม. เห็นชอบ

                   - รายการที่ นรม. ไม่เห็นชอบ

                   - รายการที่ นรม. เพื่อทราบ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ี่ีสุด ที่ มท 0212.1/1400 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561

เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1315 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    - สิ่งทีส่งมาด้วย 1 สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฯ

    - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณฯ

    - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานฯ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1307 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2

             - รายการ_เพื่อทราบ

             - รายการ_ไม่เห็นชอบ

             - รายการ_เห็นชอบ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว1286 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร"การใช้งานโปรแกรม PADME ในการติดตาม

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรัปปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของ

จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์ประกอบที่ 5"

            - แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1238 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สำนักงานจังหวัด

ทุกจังหวัด/กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด)

                - แบบฟอร์มสำหรับแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

                  กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1239 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(สำนักงานจังหวัด 69 จังหวัด)

                   - แบบฟอร์มสำหรับแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1240 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ส่วนราชการ)

                    - แบบฟอร์มสำหรับแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1241 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ส่วนราชการ

ระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย)

                 - แบบฟอร์มสำหรับแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว0953 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์

2561 เรื่องทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

     - ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐิจและสังคมแห่งชาติ

        ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

          

 

การขอปรับการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/02780 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์

      2561 เรื่อง การขอปรับการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงาน

      บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปี

      งบประมาณ พ.ศ.2561 (กรมพัฒนาชุมชน)

 

    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว0951 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์

      2561 เรื่อง การขอปรับการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงาน

      บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปี

      งบประมาณ พ.ศ.2561 (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

                  - รายการที่ นรม. เพื่อทราบฯ

                  - รายการที่ นรม. เห็นชอบฯ

 

    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว0952 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์

      2561 เรื่อง การขอปรับการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงาน

      บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปี

      งบประมาณ พ.ศ.2561 (หัวหน้าส่วนราชการ)

                  - รายการที่ นรม. เพื่อทราบฯ

                  - รายการที่ นรม. เห็นชอบฯ

                 

 

การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริม

การพัฒนาและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    - รายละเอียดโครงการขอโอนเปลี่ยนแปลง 1/2561

 

 

 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2562 ที่1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตาม

แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค 

 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2562 ที่2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสม

โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค

 

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 29/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

พัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว0756 การปรับปรุงแนวทาง

การดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

 

ทิศทางการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

 

ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

(พ.ศ. 2560-2564)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 16 March 2018 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 1 จาก 1
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Clock Calendar

สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

4351236

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ