ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 58

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 2558

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข่าวสารน่ารู้
ข่าวประกาศ
เขียนโดย admin   
Friday, 28 August 2015

" คู่มือการปฏิบัติงานการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัด "

         - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว 6461

           ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

         - แบบรายงานที่ 1

         - แบบรายงานที่ 2

         - คู่มือการปฏิบัติงานการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่

         - หนังสือที่อ้างถึง

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 6371 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายชื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์

จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO)

        - แบบรายงานรายชื่อรองผู้ว่าราชการที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัด

          ระดับสูง

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว 6332 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แบบรายงานกันเหลื่อมปี

       - แบบฟอร์มรายงานดันเหลื่อมปี

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0220/ว 6180 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 
เรื่อง รายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กลุ่มจังหวัด)
แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยื่นให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
                   -แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารงบประมาณ

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว6171 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

 

สรุปผลการปฎิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว5383 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว5349 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว5128 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่สนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว5051 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560

เรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(PADME)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว4869  ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

       - แบบรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ

 

สรุปข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวัง จากการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4577  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

เรื่อง การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ

จังหวัดนครราชสีมา 

เอกสารประกอบการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

ณ จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อมูลแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปี 2561 ของกรมชลประทาน (ภาคอีสาน) 

 

หนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด มท 0212.2/ว4552 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

เรื่อง ตรวจสอบและยืนยันงบประมาณเหลือจ่ายจริง (งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

เร่งด่วนของประชาชน)

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด มท 0212.1/ว4513 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560

เรื่อง การยืมพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

      - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

      - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0212.2/ว4378 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม PADME ในการติดตาม

ผลการดำเนิน โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายใน

ประเทศ(Local Economy) 

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0212.1/ว4198 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดอุดรธานี) 

  

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0212.1/13062 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ (จังหวัดอุดรธานี) 

 

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0212.1/ว4412 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560

 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว4167  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 สภานิติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0212.1/ว4168 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 

เรื่อง การเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ 2560 สภานิติบัญญัติ และคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ

 

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0212.1/ว 4128 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การทบทวนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณากา(แบบฟอร์ม) 

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0212.1/ว 4127 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การทบทวนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ

ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  (แผนภาค)  (แบบฟอร์ม)

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว4050 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560
(เรื่อง รายงานความก้วมหน้าการติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

     สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3926 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การเตรียมการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการชี้แจง

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0212.1/ว3925 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การเตรียมการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ฯ 

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการชี้แจง (แผนภาค)

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว3932 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ 
    สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.2/ว 0126 ลงวันที่ 14 กรกรฎาคม 2560
เรื่อง รายงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ให้จังหวัดรายงาน
ภายในวันที่ 19 ก.ค. 60
        แบบรายงาน

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3772 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (แบบฟอร์ม)

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว3623 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560

เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและแนวทางการใช้เงินเหลือจ่าย

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

             - รายการเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

             - รายการเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ

             - สรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

             - รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว3624 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560

เรื่อง แนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

พื้นที่ (Area Based)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว3537 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560

เรื่อง การบริหารโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ

ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2560  

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0220/ว3394 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว3329 ลงวันที่ 15
มิถุนายน 2560 เรื่อง ประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน

แบบรายงานผล

 

 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาค สำหรับใช้ประกอบการจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจง

ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ 2561 

 

รูปเล่มแผนภาค (ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ)

   - ข้อมูลทั่วไป

   - ตารางรายละเอียดโครงการ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0220/ว026 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560
เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการบูณณาาการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่2/2560

แบบตอบรับ   กรอบการนำเสนอยุทธศาสตร์    PowerPoint

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0220/ว2977 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์ม

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0212.1/ว 2873 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุม    แบบฟอร์ม

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/04136 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง
 ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0220/ว2689 ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2560 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ประจำปี พ.ศ. 2560
 แบบฟอร์มรายการการก่อหนี้ผูกพันของรายจ่ายในลักษณะการลงทุน

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0212.2/ว2561,2562 ลงวันที่ 11

พฤษภาคม 2560 เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน

โครงการตามแผนปฏอบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(PADME)

ในการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ผ่านระบบวัดิทัศน์ทางไกล

       - จังหวัด

       - กลุ่มจังหวัด

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 14 November 2017 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 1 จาก 1
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผลการประเมิน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ข้อมูลในการวางแผน

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Clock Calendar

สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

4295536

สำหรับสมาชิก

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ