ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 58

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 2558

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข่าวสารน่ารู้
ข้อมูลน่ารู้
เขียนโดย admin   
Tuesday, 11 August 2009

 

 

 

 

นายกรัฐมนตรีเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 11 May 2016 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ข่าวประกาศ
เขียนโดย admin   
Friday, 28 August 2015

     

     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2844,ว2845 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม

     2559 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

     หลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพและการเขียนโครงการด้วยการใช้ข้อมูล

     เชิงประจักษ์ หลักการของ Good Strategy การวิเคราะห์ Demand และ Value Chain

     หนังสือแจ้งจังหวัด    หนังสือแจ้งกลุ่มจังหวัด

 

 

     ประเด็นถาม-ตอบ เรื่อง"ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

     การจัดงานและการปรุชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อม

     กรณีศึกษา" และ "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

     เดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และ พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

     พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม" โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกฯ วันพฤหัสบดี ที่

     21 เมษายน พ.ศ.2559 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ  มหานาค กรุงเทพมหานคร 

 

      เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

      แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี รอบใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และการจัดทำแผน

      ปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

      ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 

     เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมปลูกจิตสำนึกจริยธรรม และคุณธรรมให้กับบุคลากร

     ภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2559 ณ โรงแรมปรินซ์

     พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

 

      โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว๒๖๒๑ 

      ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัด

      ทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี รอบใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และ

      การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

      ผ่านระบบ Video Conference ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐น.

 

     เอกสารประกอบโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดทำแผนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดอย่างมีคุณภาพ

           -  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

           -  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

   

    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0212.1/ว2296 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559

    เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่

 

    เอกสารประกอบโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดทำแผนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดอย่างมีคุณภาพ

   

    หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร.ด่วนที่สุด ที่ นร(ก.น.จ.) 1203.2/ว7 เรื่อง ลงวันที่ 8 เมษายน 2559

    เรื่องแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ 

    (รอบปี พ.ศ.2560) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี

    ของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

    สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

    แบบบูรณาการ:การบริหารเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

      เอกสารประกอบการสัมมนา

 

    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0212.2/ว1905,ว1906 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 

    เรื่อง โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกจริยธรรม และคุณธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐของสำนักงาน

    ปลัดกระทรวงมหาดไทย

        - (ว1905) จังหวัด 

        - (ว1906) กลุ่มจังหวัด

        - แบบตอบรับกลุ่มจังหวด

        - แบบตอบรับการเข้าพักโรงแรม

        - แบบตอบรับจังหวัด

 

 ข้อสั่งการ การปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 10-11/2559  

    1. โทรสารกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว1939 ลงวันที่ 4 เมษายน 2559

    2. บัญชีรายชื่อ กลุ่มที่ 1 ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น จำนวน 2 คน

    3. บัญชีรายชื่อ กลุ่มที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ไม่เกิน 3 คน

หมายเหตุ : ขอให้ส่งข้อมูลดังกล่าวไปที่ สป.ศธ. โทรสาร 02-280-4272 (อัตโนมัติ)

               สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-628-6352

 

เอกสารประกอบการประชุม การขับเคลื่อนการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

(4 เมษยน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย)

       เอกสาร 1 การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

       เอกสาร 2 คู่มือการบริหารบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1852 ลงวันที่ 31 มีนาคม

     2559 เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงโครงการและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

     และขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมาตราการเพิ่ม

     ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0212.2/ว 1827 ลงวันที่ 30 มีนาคม

     2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

     ที่ 10/2559 และ 11/2559

       สำเนาคำสั่งที่ 10/2559

       สำเนาคำสั่งที่ 11/2559

       สรุปสาระสำคัญคำสั่ง คสช. ที่ 10 ,11 /2559

       โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว1912 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 

  เอกสาร 1 การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

  เอกสาร 2 (ร่าง) คู่มือการบริหารบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  เอกสาร 3 (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ในภูมิภาค และการบริหารราชการของ ศธ. ในภูมิภาค


 

 

     หนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1546 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559 เรื่อง

     ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดทำข้อมูลฯตามแบบฟอร์มการเสนอปัญหาและ

     ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข  รายชื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

    แบบฟอร์ม  ตัวอย่างการนำเสนอ แบบฟอร์มการการเสนอปัญหา

     แบบฟอร์มการนำเสนอปัญหา

  

 

      เอกสารการประชุมชี้แจงฯการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ฯ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

     (Video Conference) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (คำถาม/คำตอบ ของ ก.พ.ร.)

 

      หนังสือประทับตรา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0220/ว 1437 ลงวันที่ 10

      มีนาคม 2559 เรื่อง ขอให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่มี

      ความประสงค์จะแก้ไขข้อมูลขอให้แจ้่งมายัง สบจ.สป. ภายในวันที่ 25 มี.ค.59

      วิสัยทัศน์     แบบตอบรับ

 

      หนังสือ ก.พ.ร. ด่วนที่สุดที่ นร 1203.2/ว 3 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2558 เรื่อง การเร่งรัดการ

      ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

       (เอกสาร)

 

      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1388 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559

      เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

      และกลุ่มจังหวัดตามนโยบายและข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรี

 

      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว136,ว1354,ว1355 ลงวันที่ 7 มีนาคม

      2559 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดและ

      กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ:การบริหารเชิงพื้นที่เพื่อสร้างเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม

      ของประชาชน

       หัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด

      ผู้ว่าราชการจังหวัด(ตามบัญชีแนบท้าย)

      ผู้ว่าราชการจังหวัด(ตามบัญชีแนบท้าย)

     โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

     แบบบูรณาการ:การบริหารเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

       (กำหนดการ)

      แบบตอบรับ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

      แบบตอบรับ ของส่วนราชการ

      แผนที่/เส่้นทาง

 

     หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0716/ว 62 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559

     เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

     

       หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร(ก.น.จ.) ๑๒๐๓๒/ว๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

       เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

        

    เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

       และการใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

     

 

             โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว๑๐๙๔   

      ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

      และการใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

      ผ่านระบบ Video Conference ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐น.

    

 

       หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0220/ว976 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตรวจติดตามผลงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัด

     ของนายกรัฐมนตรี        

   

 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 943 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

   เรื่อง การจัดทำแผนยุทศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้แผนพัฒนา

    เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564)           (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  

 

    หนังสือมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว734 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

    เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมาตรการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว664 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

     เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

     และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง

     และพื้นที่เศรษฐกิจ

 

 

     โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว481 ลงวันที่

     26 มกราคม 2559 เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลโครงการงบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 

     2- 500 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ผู้พันได้ทันภายในเดือนมกราคม 2559

     ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

     รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (แบบฟอร์ม)  (แบบแจ้งรายชื่อ)

    

 

 

     แบบประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมระบบติดตาม
     ประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559" วันที่ 21-22 มกราคม 2559 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

 

     หนังสือประทับตรา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0212.1/ว 415 ลงวันที่

     21 มกราคม 2559 เรื่อง มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

     งบประมาณ พ.ศ. 2559    (แบบฟอร์ม)

 

     โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0212.1/ว 385 ลงวันที 20 มกราคม 2559

      เรื่อง การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย และการขอใช้

      เงินเหลือจ่ายของจังหวัดกลุ่มจังหวัด  

  

    เพิ่มเติมรายละเอียด Coaching Tips  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว122

  ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรับตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี 

  (แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี)

   Download (Coaching Tips)

 

     เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อรายงานสรุปผลและประชาสัมพันธ์การประเมินระดับการพัฒนาของจังหวัดและ

     กลุ่มจังหวัดโครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(Province and Cluster Benchmarking)

      เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2559 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวอนชั่น กทม.

 

    โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว109 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559

    เรื่อง แจ้งเรียนเชิญเข้าร่วมในการสัมนารายงานสรุปผลและประชาสัมพันธ์การประเมินผลระดับ

    การประเมินระดับการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (กำหนดนโยบายการบริหารจังหวัด

    และกลุ่มจังหวัด)
 

    

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 27 May 2016 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 2 จาก 2
Coaching Tip

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Coaching Tip
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

รายงานประจำปี 2557

 

 

                                 รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 ของสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.

 

มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ข้อมูลในการวางแผน

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Clock Calendar

สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

3946093

สำหรับสมาชิก

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ