ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 58

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 2558

หน้าหลัก

หน้าหลัก

โครงการอยู่ดีมีสุข

โครงการอยู่ดีมีสุข
ข่าวสารน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เขียนโดย admin   
Thursday, 02 July 2015

                     รายละเอียดโครงการและข้อมูลประกอบโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

                                            (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

 

 1. โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว

 2. โครงการจัดแสดงมหกรรมสินค้า จำหน่าย และเชื่มโยงการกระจายสินค้าระดับภูมิภาค

 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ให้ได้มาตราฐานอาหารปลอดภัย และปลอดมลภาวะ

 4.โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำ

 5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาก่ารกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 02 July 2015 )
ข่าวประกาศ
เขียนโดย admin   
Wednesday, 29 July 2009

1.กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2.รายนามกำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

3.สรุปประเด็นข้อซักถามและซักสังเกตของอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารรัฐสภา  

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว255 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0220/ว4136  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติ (Checklists) การดำเนินการของศุนย์การบริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service:OSS) ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  แบบฟอร์ม

 

 

เอกสารประกอบการชี้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หมายเหตุ ห้องรับรองสำหรับท่านผู้บริหารที่มาชี้แจง คือ ห้อง 310 อาคารรัฐสภา 2 )

 

แนวทางการดำเนินงานและปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

หนังสือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ สว(สนช)(กมธ1) 0009/3132 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสาร 1 เอกสาร 2 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0212.2/ว3735 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแผนงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (จังหวัด) อ้างถึง   แบบฟอร์ม

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0212.2/ว3736 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแผนงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด) อ้างถึง     แบบฟอร์ม

 

แนวทางการเตรียมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

หนังสือ ก.น.จ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1203./ว 13 เรื่อง ผลการพิจารณาการดำเนินการตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

 

กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาในลักษณะบูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.2/ว 3451 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เรืองความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่ 

 

ข้อมูลรายการโครงการที่สำนักงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 

     สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว163 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

     ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

     โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดยืนยันดำเนินการต่อ          

     โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดปรับแผน

     โครงการที่ใช้เงินเหลือจ่าย (รอข้อมูลจากสำนักงบประมาณ/เบื้องต้น ครม. เห็นชอบตามที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดรายงาน)

 

หนังสือประตราสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว3539 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (แบบฟอร์ม)

 

เอกสารประกอบการอบรมการจัดการและบริหารแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวอร์ชั่น กทม.

 

 

คำสั่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

บัญชีรายละเอียดของคุณภาพแผนรายจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย ด่วนที่สุด ที่ นร 0717.1/76 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้ารายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการดำเนินการตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558

 

หนังสือ ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1203.2/ว 12 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1    สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 

หนังสือประทับตราสำนักงารปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 3154 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรืองรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    แบบฟอร์ม

 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว137 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3024 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เรื่อง สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ฉบับทบทวน ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด   จังหวัด    กลุ่มจังหวัด

 

หนังสือประทับตราสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 2914 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่องขอให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

 

การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขั้นกรรมาธิการ

1.กรอบวงเงินงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

2.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0716/ว 71 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558  

3.ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

4.การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ณ สำนักงานจังหวัด 

 

หนังสือประทับตราสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 2765 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ประเด็นที่คากว่าจะเกี่ยวข้องกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการอภิปรายร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2559 วาระที่1 (รับหลักการ) 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 2012.2/ว2609 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    (แบบรายงานผลฯ แบบ 1 และ 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 29 July 2015 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 2 จาก 2
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ข่าว สรอ.

สรุปข่าว สรอ.

คลังข่าวมหาดไทย

คลังข่าวมหาดไทย

ข้อมูลงบประมาณของส่วนราชการ

ข้อมูลงบประมาณของส่วนราชการ

บัญชีคุณภาพแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คะแนนคุณภาพแผนคุณภาพแผน (รายจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

ข้อมูลหน่วยงานแยกรายจังหวัด

ข้อมูลหน่วยงานแยกรายจังหวัด
มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

3434396

โพลล์

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซต์ ของ สบจ.
  

ค้นหา

Clock Calendar

ปฏิทินงาน

August 2015
S M T W T F S
2627282930311
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

การจัดการความรู้
ข้อมูลในการวางแผน
รายงานประจำปี

สำหรับสมาชิก

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ