ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข่าวสารน่ารู้
ข่าวประกาศ
เขียนโดย admin   
Friday, 28 August 2015

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3339 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

เรื่อง การร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3271 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3265 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เรื่อง แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล "การพัฒนาศักยภาพในการ

เชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุบสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด"

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3177 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทศาสตร์เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด      ผลการดำนเนินการแบบรายงานฯ

 

เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน"การพัฒนาศักยภาพในการ

เชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด"

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

 

เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน "การพัฒนาศักยภาพในการ

เชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด"

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3022 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เรื่อง การจัดทำแผน และการบริหารงบประมาณ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3027 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

เร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    แบบฟอร์ม

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2995 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561

เรื่อง การเตรียมการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

        - สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0728/ว96 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

        - ขั้นตอน สนช.62

        - แนวทางการเตรียมความพร้อมปี 62

        - ตัวอย่างรูปเล่มแบบฟอร์ม กมธ.62

 

 หนังสือสำนักเลาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0405/ว260 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

เรื่อง รายงานมาตราการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2651

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยไตรมาส 2

  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 021.1/ว2626 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท0212.1/ว2502 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ปรับปรุงแนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      - แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ แผนงานบูรณาการ

         เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (มาตรา 58)

      - แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ แผนงานบูรณาการ

         ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (มาตรา 60)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท0212.1/ว2263 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังร่างแผนเชื่อมโยงการพัฒนาภาค และการพัฒนาบุคลากร

ด้สนการวางแผนยุทธศาสตร์

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2178 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่าย และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2155 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงกาตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ.2561

(ส่วนราชการสังกัด มท.)

                     - แบบรายงานผลการดำเนินงาน

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2156 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงกาตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ.2561 (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

                      - แบบรายงานผลการดำเนินงาน

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2157 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงกาตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ.2561 (หัวหน้าส่วนราชการ)

                      - แบบรายงานผลการดำเนินงาน

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2158 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงกาตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจำปี

งบประมาณ 2561 (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

                        - แบบรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                        - แบบรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.2/ว2009 ลงวันที่่ 17 เมษายน 2561

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานที่ดี (Best Practice) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.5/ว1904,1905 ลงวันที่ 9 เมษายน

2561 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด

              - แบบรายงานฯ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1929 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ

2561 ครั้งที่ 3 (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

                 - กรณีเพื่อทราบ

                 - กรณีเห็นชอบ

                 - กรณีไม่เห็นชอบ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1930 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ

2561 ครั้งที่ 3 (หัวหน้าส่วนราชการ)

                 - กรณีเพื่อทราบ

                 - กรณีเห็นชอบ

                 - กรณีไม่เห็นชอบ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/05671 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ

2561 ครั้งที่ 3 (ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค)

                 - กรณีเพื่อทราบ

                 - กรณีเห็นชอบ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1897 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561

เรื่อง การบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 22 June 2018 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 1 จาก 1
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

Povince & Clester Bencharking

 

http://www.pad.moi.go.th/images/stories/DATA2018/Apil2018/78.jpg

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

4385232

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ