ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข่าวสารน่ารู้
ข่าวประกาศ
เขียนโดย admin   
Friday, 28 August 2015

 

การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริม

การพัฒนาและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    - รายละเอียดโครงการขอโอนเปลี่ยนแปลง 1/2561

 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2562 ที่1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตาม

แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค 

 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2562 ที่2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสม

โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค

 

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 29/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

พัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว0756 การปรับปรุงแนวทาง

การดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

 

ทิศทางการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

 

ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

(พ.ศ. 2560-2564)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 13 February 2018 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 1 จาก 1
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Clock Calendar

สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

4338932

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ