ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 58

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 2558

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข่าวสารน่ารู้
ข่าวประกาศ
เขียนโดย admin   
Friday, 28 August 2015

    

     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว664 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

     เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

     และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง

     และพื้นที่เศรษฐกิจ

 

 

     โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว481 ลงวันที่

     26 มกราคม 2559 เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลโครงการงบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 

     2- 500 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ผู้พันได้ทันภายในเดือนมกราคม 2559

     ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

     รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แบบฟอร์ม) (แบบแจ้งรายชื่อ)

    

 

 

     แบบประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมระบบติดตาม
     ประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559" วันที่ 21-22 มกราคม 2559 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

 

     หนังสือประทับตรา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0212.1/ว 415 ลงวันที่

     21 มกราคม 2559 เรื่อง มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

     งบประมาณ พ.ศ. 2559  (แบบฟอร์ม)

 

     โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0212.1/ว 385 ลงวันที 20 มกราคม 2559

      เรื่อง การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย และการขอใช้

      เงินเหลือจ่ายของจังหวัดกลุ่มจังหวัด  

 

 

     เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อรายงานสรุปผลและประชาสัมพันธ์การประเมินระดับการพัฒนาของจังหวัดและ

     กลุ่มจังหวัดโครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(Province and Cluster Benchmarking)

      เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2559 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวอนชั่น กทม.

 

 

     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว122 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559

    เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรับตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี 

 

 

    โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว109 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559

    เรื่อง แจ้งเรียนเชิญเข้าร่วมในการสัมนารายงานสรุปผลและประชาสัมพันธ์การประเมินผลระดับ

    การประเมินระดับการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (กำหนดนโยบายการบริหารจังหวัด

    และกลุ่มจังหวัด)

 

    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7787 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558

    เรื่อง การจัดสัมมนาเพื่อรายงานสรุปและประชาสัมพันธ์การประเมินระดับการพัฒนาของจังหวัด

    และกลุ่มจังหวัดโครงการวัดระดับการพัฒนาและกลุ่มจังหวัด(Province Cluster Benchmarking)

    (แบบฟอร์ม) 

 

    แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ที่มีการดำเนินการในจังหวัด

    จำแนกรายจังหวัด (ข้อมูลจากสำนักงบประมาณ)

 

    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว7437 ลงวันที่ 14 ธันวาคม

    2558 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

    ประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559

    (แบบฟอร์ม)

 

 

 

 

  

   รายละเอียดโครงการและข้อมูลประกอบโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

    1.โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

    2.โครงการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธี

    3.โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

    4.โครงการก่อสร้่างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. เลียบท่าผา-บางแก้ว(ระยะที่2)

    5.โครงการส่งเสริมการตลาดอาหารปลอดภัยสู่ AEC บวก 3 บวก 6

 

 

 

 

 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0212.2/ว6720 ลว.10 พฤศจิกายน 2558   

   เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

   ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559   (แบบฟอร์ม)

 

 

แผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและดำเนินการในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 02 February 2016 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 1 จาก 1
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
รายงานประจำปี 2557

 

 

                                 รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 ของสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.

 

มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

3751298

Clock Calendar

ปฏิทินงาน

February 2016
S M T W T F S
311 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5
ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ข้อมูลในการวางแผน

สำหรับสมาชิก

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ