ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 58

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 2558

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข่าวสารน่ารู้
ข้อมูลน่ารู้
เขียนโดย admin   
Tuesday, 11 August 2009

 


โครงการประชุมสัมนาเสริมสร้างสมรรถณะ
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)
ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2559
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค
เอกสารประกอบการสัมมนา Asean-Thai-Provinces  โครงสร้าง OSM
Future Thinking and the Alignment of Strategic Plan


นายกรัฐมนตรีเดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 

 

 

 

นายกรัฐมนตรีเดินทางไปราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 

 

 

 

 นายกรัฐมนตรีเดินทางไปราชการจังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

 

          

                                                                  

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 29 September 2016 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ข่าวประกาศ
เขียนโดย admin   
Friday, 28 August 2015

    หนังสือประทับตราสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0220/ว210
    ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน
    โครงการรวมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
   แบบฟอร์ม

   

     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว5316 ลงวันที่ 19 ก.ย.59

     เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

     รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

        ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

 

     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว5252 ลงวันที่ 15 ก.ย.59

     เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

     พ.ศ.2560

 

     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว4922 ลงวันที่ 31 ส.ค.59

     เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดอันดับเมือง/ประเทศ สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนา

     จังหวัด และกลุ่มจังหวัด และเพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหารของหน่วยงาน

     ที่เกี่ยวข้อง

 

     เอกสารประกอบการประชุม Video Conference เมื่อวันที่  7 ก.ย. 59

     1. ข้อเสนอของคณะทำงานประสานแผนส่วนกลางและจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

     2. แนวทางการเชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

         สู้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2561-2564

     3. เอกสารของ สงป. พร้อมคู่มือ และแบบฟอร์ม

        แนวทางการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

        และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 ขอจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

         หมายเหต ไฟล์ Template ของ สงป. ต้องใช้ Programs Excel ตั้งแต่

         Version 2010 ขึ้นไป

 

     โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว5043

     ลงวันที่ 6 กันยายน 2559 เรื่อง กำหนดการประชุมชี้แจงในการบูรณาการ

     และเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กับแผนส่วนราชการ ในการจัดทำ

     แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2564 และแผนปฎิบัติราชการประจำ

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระบียบวาระการประชุมฯ)

 

 

     เอกสารประกอบการประชุม Conference วันที่ 31 สิงหาคม 2559

     เวลา 13.00 น. เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการ

    กระทรวงมหาดไทย

 

 

     แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

     แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ

     พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบสรุปโครงการของกระทรวง กรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

     กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

          - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

          - แบบฟอร์ม

          - แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(ระดับกิจกรรมย่อย)

          - แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย(1ชุด:กิจกรรมหลัก)

     

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๙

     เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ

     สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบั

     ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market :

     e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

 

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)๐๔๐๕.๒/ว๓๑๖ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๙

     เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ

     

     หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๓.๒/ว๑๔ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์

      และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และ

      หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑     

            - เอกสารแนบ ๑

            - เอกสารแนบ ๒

            - เอกสารแนบ ๓

 

        ร่าง แนวทางการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

       ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ

 

       เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง ประชุมชี้แจงนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ

       แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หลักเกณฑ์และวิธีจัดทำ

       แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ โดยผู้แทนทีมบูรณาการกลาง

       ผ่านระบบ Video Conference ในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น

 

       โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๔๓๔๖ 

       ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประชุมชี้แจงนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ

       แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หลักเกณฑ์และวิธีจัดทำ

       แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และหลักเกณฑ์แนวทาง

       การกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ

       พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผู้แทนทีมบูรณาการกลาง ผ่านระบบ Video Conference

       ในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

 

        ประมาณการกรอบการจัดสรรวงเงินงบประมาณของจังหวัดประจำปีงบประมาณ

        พ.ศ.2561    

 

        แนวทางการชี้แจงและตัวอย่างรูปเล่ม คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

        หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครอง

        ส่วนท้องถิ่น   (ตัวอย่างรูปเล่ม)

 

        โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาครัฐและเอกชนในการจัดทำยุทธศาสตร์

        เศรษฐกิจภาค

 

        พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559

 

        เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ

        รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมรอยัล

        ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

      

       เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การชี้แจงแนวทางการจัดทำและการเชื่อมโยงแผน

       พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น.

       ณ ห้องประชุม 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

     

      หนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว3454 ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

      สำรวจโครงการ/งบประมาณ ที่ลงนามในสัญญาไม่ทัน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

      และรายการเงินเหลือจ่าย  แบบฟอร์ม

    

      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3195 ลงวันที่ 6 มิ.ย.59

      เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

      พ.ศ. 2561-2564 

     

      เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ

      รุ่นที่ 2 ภาคใต้และภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ

      มหานาค กทม. 

 

 

      โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว๓๓๕๒ 

      ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำและ

      การเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดผ่านระบบ Video Conference

      ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

    

     เอกสารประกอบการอบรม "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักยุทธศาสตร์จังหวัด

     และกลุ่มจังหวัดฯ" (รุ่นที่ 1 ภาคกลาง ในวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2559) ณ โรงแรมรอยัล

     ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2844,ว2845 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม

     2559 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

     หลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพและการเขียนโครงการด้วยการใช้ข้อมูล

     เชิงประจักษ์ หลักการของ Good Strategy การวิเคราะห์ Demand และ Value Chain

     หนังสือแจ้งจังหวัด  หนังสือแจ้งกลุ่มจังหวัด

 

 

     ประเด็นถาม-ตอบ เรื่อง"ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

     การจัดงานและการปรุชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อม

     กรณีศึกษา" และ "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

     เดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และ พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

     พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม" โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกฯ วันพฤหัสบดี ที่

     21 เมษายน พ.ศ.2559 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ  มหานาค กรุงเทพมหานคร 

 

      เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

      แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี รอบใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และการจัดทำแผน

      ปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

      ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 

     เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมปลูกจิตสำนึกจริยธรรม และคุณธรรมให้กับบุคลากร

     ภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2559 ณ โรงแรมปรินซ์

     พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

 

      โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว๒๖๒๑ 

      ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัด

      ทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี รอบใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และ

      การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

      ผ่านระบบ Video Conference ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐น.

 

     เอกสารประกอบโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดทำแผนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดอย่างมีคุณภาพ

           -  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

           -  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

   

    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0212.1/ว2296 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559

    เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่

 

    เอกสารประกอบโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดทำแผนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดอย่างมีคุณภาพ

   

    หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร.ด่วนที่สุด ที่ นร(ก.น.จ.) 1203.2/ว7 เรื่อง ลงวันที่ 8 เมษายน 2559

    เรื่องแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ 

    (รอบปี พ.ศ.2560) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี

    ของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

    สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

    แบบบูรณาการ:การบริหารเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

      เอกสารประกอบการสัมมนา

 

    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0212.2/ว1905,ว1906 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 

    เรื่อง โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกจริยธรรม และคุณธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐของสำนักงาน

    ปลัดกระทรวงมหาดไทย

        - (ว1905) จังหวัด 

        - (ว1906) กลุ่มจังหวัด

        - แบบตอบรับกลุ่มจังหวด

        - แบบตอบรับการเข้าพักโรงแรม

        - แบบตอบรับจังหวัด

 

 ข้อสั่งการ การปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 10-11/2559  

    1. โทรสารกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว1939 ลงวันที่ 4 เมษายน 2559

    2. บัญชีรายชื่อ กลุ่มที่ 1 ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น จำนวน 2 คน

    3. บัญชีรายชื่อ กลุ่มที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ไม่เกิน 3 คน

หมายเหตุ : ขอให้ส่งข้อมูลดังกล่าวไปที่ สป.ศธ. โทรสาร 02-280-4272 (อัตโนมัติ)

               สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-628-6352

 

เอกสารประกอบการประชุม การขับเคลื่อนการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

(4 เมษยน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย)

       เอกสาร 1 การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

       เอกสาร 2 คู่มือการบริหารบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1852 ลงวันที่ 31 มีนาคม

     2559 เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงโครงการและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

     และขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมาตราการเพิ่ม

     ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0212.2/ว 1827 ลงวันที่ 30 มีนาคม

     2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

     ที่ 10/2559 และ 11/2559

       สำเนาคำสั่งที่ 10/2559

       สำเนาคำสั่งที่ 11/2559

       สรุปสาระสำคัญคำสั่ง คสช. ที่ 10 ,11 /2559

       โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว1912 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 

  เอกสาร 1 การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

  เอกสาร 2 (ร่าง) คู่มือการบริหารบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  เอกสาร 3 (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ในภูมิภาค และการบริหารราชการของ ศธ. ในภูมิภาค


 

 

     หนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1546 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559 เรื่อง

     ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดทำข้อมูลฯตามแบบฟอร์มการเสนอปัญหาและ

     ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข  รายชื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

    แบบฟอร์ม  ตัวอย่างการนำเสนอ แบบฟอร์มการการเสนอปัญหา

     แบบฟอร์มการนำเสนอปัญหา

  

 

      เอกสารการประชุมชี้แจงฯการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ฯ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

     (Video Conference) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (คำถาม/คำตอบ ของ ก.พ.ร.)

 

      หนังสือประทับตรา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0220/ว 1437 ลงวันที่ 10

      มีนาคม 2559 เรื่อง ขอให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่มี

      ความประสงค์จะแก้ไขข้อมูลขอให้แจ้่งมายัง สบจ.สป. ภายในวันที่ 25 มี.ค.59

      วิสัยทัศน์     แบบตอบรับ

 

      หนังสือ ก.พ.ร. ด่วนที่สุดที่ นร 1203.2/ว 3 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2558 เรื่อง การเร่งรัดการ

      ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

       (เอกสาร)

 

      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1388 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559

      เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

      และกลุ่มจังหวัดตามนโยบายและข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรี

 

      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว136,ว1354,ว1355 ลงวันที่ 7 มีนาคม

      2559 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดและ

      กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ:การบริหารเชิงพื้นที่เพื่อสร้างเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม

      ของประชาชน

       หัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด

      ผู้ว่าราชการจังหวัด(ตามบัญชีแนบท้าย)

      ผู้ว่าราชการจังหวัด(ตามบัญชีแนบท้าย)

     โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

     แบบบูรณาการ:การบริหารเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

       (กำหนดการ)

      แบบตอบรับ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

      แบบตอบรับ ของส่วนราชการ

      แผนที่/เส่้นทาง

 

     หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0716/ว 62 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559

     เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

     

       หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร(ก.น.จ.) ๑๒๐๓๒/ว๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

       เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

               - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

        

    เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

       และการใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

     

 

             โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว๑๐๙๔   

      ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

      และการใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

      ผ่านระบบ Video Conference ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐น.

    

 

       หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0220/ว976 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตรวจติดตามผลงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัด

     ของนายกรัฐมนตรี        

   

 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 943 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

   เรื่อง การจัดทำแผนยุทศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้แผนพัฒนา

    เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564)           (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  

 

    หนังสือมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว734 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

    เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมาตรการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว664 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

     เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

     และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง

     และพื้นที่เศรษฐกิจ

 

 

     โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว481 ลงวันที่

     26 มกราคม 2559 เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลโครงการงบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 

     2- 500 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ผู้พันได้ทันภายในเดือนมกราคม 2559

     ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

     รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (แบบฟอร์ม)  (แบบแจ้งรายชื่อ)

    

 

 

     แบบประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมระบบติดตาม
     ประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559" วันที่ 21-22 มกราคม 2559 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

 

     หนังสือประทับตรา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0212.1/ว 415 ลงวันที่

     21 มกราคม 2559 เรื่อง มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

     งบประมาณ พ.ศ. 2559    (แบบฟอร์ม)

 

     โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0212.1/ว 385 ลงวันที 20 มกราคม 2559

      เรื่อง การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย และการขอใช้

      เงินเหลือจ่ายของจังหวัดกลุ่มจังหวัด  

  

    เพิ่มเติมรายละเอียด Coaching Tips  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว122

  ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรับตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี 

  (แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี)

   Download (Coaching Tips)

 

     เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อรายงานสรุปผลและประชาสัมพันธ์การประเมินระดับการพัฒนาของจังหวัดและ

     กลุ่มจังหวัดโครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(Province and Cluster Benchmarking)

      เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2559 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวอนชั่น กทม.

 

    โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว109 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559

    เรื่อง แจ้งเรียนเชิญเข้าร่วมในการสัมนารายงานสรุปผลและประชาสัมพันธ์การประเมินผลระดับ

    การประเมินระดับการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (กำหนดนโยบายการบริหารจังหวัด

    และกลุ่มจังหวัด)
 

    

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 22 September 2016 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 2 จาก 2
Coaching Tip

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Coaching Tip
coaching Tip 2
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                                   

                                                                          รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                      รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 

 

                                                     รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 ของสำนักพัฒนาและ

                                                         ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.

 

มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ข้อมูลในการวางแผน

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Clock Calendar

สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

4095495

สำหรับสมาชิก

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ