คลังหนังสือเวียน

คลังหนังสือเวียน

รวบรวมหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน แนวทางการบริหารงบประมาณ นโยบายรัฐบาล และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กรุณาเลือกปี พ.ศ.