กิจกรรม/อบรม/สัมมนา

กิจกรรม/อบรม/สัมมนา

สบจ.สป. ได้จัดกิจกรรม การฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้