• กิจกรรมคนดี ศรี สบจ.

กิจกรรมเด่น

ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการในช่วงที่ผ่านมา โดยกิจกรรมสำคัญของ สบจ.สป. มีดังนี้

หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์

รวบรวมหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน แนวทางการบริหารงบประมาณ นโยบายรัฐบาล และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กิจกรรม / อบรม / สัมมนา

สบจ.สป. ได้จัดกิจกรรม การฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้

ยุทธศาสตร์และแผน

รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งระบบ ทั้งในลักษณะ Top-Down และ Bottom-Up” จึงนำยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ มารวมไว้

เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนา

ระบบและเครื่องมือสำหรับสนับสนุนข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางและติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่

คลังข้อมูลเพื่อการพัฒนา

คลังข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เว็บไซต์ทีมบูรณาการกลาง

สศช. ก.พ.ร. สงป. และ มท. ร่วมเป็นกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการในกลไก ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ. โดยเรียกว่า ทีมบูรณาการกลาง