เกี่ยวกับสบจ.

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรแห่งคุณภาพในการสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”

พันธกิจ

  • ประสานระดับนโยบายและสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  • พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการของสํานักบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
  • พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ประสานและขับเคลื่อนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • กํากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  • ประสานและให้การสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายการ พัฒนาของส่วนราชการและหนวยงานในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ประวัติความเป็นมา

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับการกำหนดให้เป็นส่วนราชการระดับกอง ในสำนักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการไทย กระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่และได้กำหนดให้มีสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.) ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 เป็นการยกฐานะมาจากกองแผนพัฒนาจังหวัด และจากส่วนประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด และส่วนนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสำนักนโยบายและแผน

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2533 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 กำหนดให้สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ประกอบด้วย 1 ฝ่ายบริหาร และส่วน 3 ส่วน คือ ส่วนประสานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด ส่วนส่งเสริมการบริหารราชการราชการจังหวัด และส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ

ปัจจุบันสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สนับสนุนและส่งเสริมกลไกการบริหารงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และส่งเสริมและประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ทำเนียบผู้บริหาร มีรายนามดังนี้
1. นายชัยโรจน์ มีแดง (2 ตุลาคม 2541 - 8 กุมภาพันธ์ 2547)
2. นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ (9 กุมภาพันธ์ 2547 - 26 ธันวาคม 2547)
3. นายวิชิต ชาตไพสิฐ (27 ธันวาคม 2547 - 24 ตุลาคม 2548)
4. นายวิเชียร จันทรโณทัย (1 มกราคม 2549 - 15 ธันวาคม 2549)
5. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ (19 กุมภาพันธ์ 2550 - 29 มกราคม 2555)
6. นายวันชัย คงเกษม (30 มกราคม 2555 - 27 ตุลาคม 2556)
7. นางสาวสุกานดา วรเชษฐบัญชา (28 ตุลาคม 2556 - 13 พฤศจิกายน 2559)
8. นายทรงกลด สว่างวงศ์ (28 พฤศจิกายน 2559 - 5 ธันวาคม 2559)
9. นางสาวสิริมา วัฒโน (6 ธันวาคม 2559 - 7 ตุลาคม 2561)
10. นายรัฐศาสตร์ ชิดชู (24 ตุลาคม 2561 - 2 มกราคม 2563)
11. นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ (10 มกราคม 2563 - ปัจจุบัน)

โครงสร้างการบริหารงาน

กลุ่มงานในสังกัด

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ (กยพ.) กลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน (กรอ.) กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (กสจ.) และกลุ่มงานอำนวยการ (กอก.)

คลังภาพหน่วยงาน