เกี่ยวกับสบจ.

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรแห่งคุณภาพในการสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”

พันธกิจ

  • ประสานระดับนโยบายและสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  • พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการของสํานักบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
  • พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ประสานและขับเคลื่อนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • กํากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  • ประสานและให้การสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายการ พัฒนาของส่วนราชการและหนวยงานในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ประวัติความเป็นมา

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สนับสนุนและส่งเสริมกลไกการบริหารงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมและประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

โครงสร้างการบริหารงาน

กลุ่มงานในสังกัด

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ (กยพ.) กลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน (กรอ.) กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (กสจ.) และกลุ่มงานอำนวยการ (กอก.)

คลังภาพหน่วยงาน