เกี่ยวกับสบจ.

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรแห่งคุณภาพในการสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”

พันธกิจ

  • ประสานระดับนโยบายและสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  • พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการของสํานักบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
  • พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ประสานและขับเคลื่อนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • กํากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  • ประสานและให้การสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายการ พัฒนาของส่วนราชการและหนวยงานในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ประวัติความเป็นมา

       สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 เดิมเป็นส่วนราชการระดับกองในสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 22 กันยายน 2543 ยกฐานะขึ้นเป็น “กองแผนพัฒนาจังหวัด” เป็นราชการบริหารส่วนกลางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ เร่งรัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

      เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ โดยได้มีการรวมกองแผนพัฒนาจังหวัดกับส่วนประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่วนนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสำนักนโยบายและแผน จัดตั้งขึ้นเป็น “สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด” ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและอำเภอ กำกับ เร่งรัด และประสานการบริหารราชการของจังหวัดและอำเภอแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ดังนี้
      1) ประสานระดับนโยบายการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนประสานการพัฒนาระดับพื้นที่
      2) ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด และประสานการบริหารราชการของจังหวัดเพื่อการพัฒนาในพื้นที่
      3) สนับสนุนและส่งเสริมกลไกการบริหารงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
      4) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
      5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ทำเนียบผู้บริหาร มีรายนามดังนี้
      1. นายชัยโรจน์ มีแดง (2 ตุลาคม 2541 - 8 กุมภาพันธ์ 2547)
      2. นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ (9 กุมภาพันธ์ 2547 - 26 ธันวาคม 2547)
      3. นายวิชิต ชาตไพสิฐ (27 ธันวาคม 2547 - 24 ตุลาคม 2548)
      4. นายวิเชียร จันทรโณทัย (1 มกราคม 2549 - 15 ธันวาคม 2549)
      5. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ (19 กุมภาพันธ์ 2550 - 29 มกราคม 2555)
      6. นายวันชัย คงเกษม (30 มกราคม 2555 - 27 ตุลาคม 2556)
      7.
นางสาวสุกานดา วรเชษฐบัญชา (28 ตุลาคม 2556 - 13 พฤศจิกายน 2559)
      8. นายทรงกลด สว่างวงศ์ (28 พฤศจิกายน 2559 - 5 ธันวาคม 2559)
      9. นางสาวสิริมา วัฒโน (6 ธันวาคม 2559 - 7 ตุลาคม 2561)
      10. นายรัฐศาสตร์ ชิดชู (24 ตุลาคม 2561 - 2 มกราคม 2563)
      11. นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ (10 มกราคม 2563 - 10 ตุลาคม 2564)
      12. นายกฤษณะ  พินิจ (11 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน)

งาน CEO

ประวัติความเป็นมา

คลังภาพหน่วยงาน