ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
สำนักงบประมาณ พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย admin   
Wednesday, 09 November 2011

 

หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0705/ว 32 ลงวันที่ 7 มกราคม 2554 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2554 

 

หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0703/ว 33 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมดครงการประชุมสัมนา เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และจังหวัด  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 09 November 2011 )
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

Povince & Clester Bencharking

 

http://www.pad.moi.go.th/images/stories/DATA2018/Apil2018/78.jpg

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ