ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
แนวทางการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย admin   
Tuesday, 30 July 2013

ด้วยในที่ประชุมเชิงปฎิบัติการ " การขับเคลื่อนยุทธศาตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การบรรลุผลอย่างยั่งยืน" วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ผู้แทนกรมบัญชีกลางได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ว่า กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กค 0420.5/&&30930 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เรื่อง  มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดกรอกข้อมูลผ่อนผันการก่อหนี้และการโอนเปลี่ยนแปลงได้ที่เว็ปไซต์สำนักงบประมาณภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้ กรณีมีข้อสงสัยใหระสานงานไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงยประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามแผนพัฟฒนาจังหวัด คือ ก.น.จ. ในการนี้ ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแจ้งไปยังสำนักงาน ก.พ        (สามารถโหลดข้อมูลได้ที่เว็ปไชต์กรมบัญชีกลาง)

 

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Stratefic Positioning) ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ณ โรงแรมปริ้น พาเลช เมื่อวันที่ 19 -20 ส.ค. 56

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3387 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เรื่อง การประชุม "มอบนโยบายและชี้แจงทิศทางการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่าอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ Country Strategy ไปสู่การปฏบัติอย่างมีประสิทธิภาพ"   

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3367 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เรื่อง มาตราการเพิ่มประสิทธิกาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556          แบบฟอร์ม 

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3340 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เรื่อง การขอทราบเหตผลหลักที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณฯ เกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป็าหมายที่กำหนด เพื่อหามาตราการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3289 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เรื่อง การสำรวจข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0212.1/ว3278 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อทนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การบรรลุผลอย่างยั่งยืน

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3236 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Stratefic Positioning) ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด     (จังหวัด      แบบตอบรับ )     (กลุ่มจังหวัด      แบบตอบรับ)

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 3136 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0212.1/ว 6033 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 เรื่อง การประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 

เอกสารเพิ่มเติม (Positioning)

 

กำหนดจัดประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) การชี้แจงการกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามโทรสารกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว5909 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555    (เอกสารประกอบ)     ข้อมูลประกอบการประชุม   ระเบียบวาระการประชุม

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลฯ ประจำปี 2556" ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0212.1/ว 5884 ว 5885 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555   

 

การวิเคราะห์ศักยภาพและตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2557-2560)  รายละเอียดการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ศักยภาพและตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557-2560)   รายละเอียดการวิเคราะห์

 

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้าวระดับ Premium ของจังหวัด 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพและตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2557-2560)  รายละเอียดการวิเคราะห์

 

การวิเคราะห์ศักยภาพและตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557-2560)   รายละเอียดการวิเคราะห์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 22 October 2013 )
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

Povince & Clester Bencharking

 

http://www.pad.moi.go.th/images/stories/DATA2018/Apil2018/78.jpg

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ