ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 58

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 2558

หน้าหลัก

หน้าหลัก

โครงการอยู่ดีมีสุข

โครงการอยู่ดีมีสุข
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ข่าว สรอ.

สรุปข่าว สรอ.

คลังข่าวมหาดไทย

คลังข่าวมหาดไทย

ข้อมูลงบประมาณของส่วนราชการ

ข้อมูลงบประมาณของส่วนราชการ

บัญชีคุณภาพแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คะแนนคุณภาพแผนคุณภาพแผน (รายจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

ข้อมูลหน่วยงานแยกรายจังหวัด

ข้อมูลหน่วยงานแยกรายจังหวัด
มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้

Clock Calendar

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

การจัดการความรู้
ข้อมูลในการวางแผน
รายงานประจำปี

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ